АКТУЕЛНА ДОКУМЕНТА ШКОЛЕ

Објављено уторак, 01 октобар 2019 Аутор PD-SU
 

documents folder

ШКОЛСКА 2019/20. 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2019/20.

ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ ШК. 2018/19.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2018/19

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2016/2020

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2016/2020.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018.ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018.

ШКОЛСКА 2017/18. ГОДИНА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2017/18.

АНЕКС ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 2017/18.

АНЕКС 1 ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2017/18

АНЕКС 2 ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2017/18

АКЦИОНИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2017/18.

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2015-2018.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ ШК. 2017/18.

ШКОЛСКА 2016/17. ГОДИНА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШК. 2016/17. ГОДИНУ

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ ШК. 2016/17.

ШКОЛСКА 2015/16. ГОДИНА

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛЕ ШК. 2015/16. ГОДИНЕ

ЛЕТОПИС ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ

 

ПРАВИЛНИЦИ И ПОСЛОВНИЦИ: 

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПРАВИЛНИК О ЕТИЧКОМ КОДЕКСУ И О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ДОНАЦИЈАМА И ХУМАНИТАРНОЈ ПОМОЋИ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО - КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАРИВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУДЗЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ, ОСТВАРИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ИСХРАНЕ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ НА ДУЖЕМ КУЋНОМ И БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ

ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА - ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА

ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊУ ЈАВНИХ ИСПРАВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ПРУЖАЊА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ У ОБРАЗОВАЊУ ДЕЦЕ, УЧЕНИКА И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ У ВАСПИТНОЈ ГРУПИ, ОДНОСНО ДРУГОЈ ШКОЛИ И ПОРОДИЦИ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ИЛИ УТВРЂЕНОГ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА

ПРАВИЛНИК О УЧЕНИЧКИМ ЗАДРУГАМА

ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ ШКОЛЕ

НОВИ ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИКА ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА НАЦИНУ И ПОСТУПКУ ЗАСТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЦЕНИКА ШКОЛЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

ЗАКОНИ:

НОВИ ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАНЈА И ВАСПИТАЊА

ОСТАЛИ ПРАВИЛНИЦИ И ЗАКОНИ ПРОПИСАНИХ ОД МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

СТАТУТ:

СТАТУТ ШКОЛЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА