ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br.1.1.1/19

Објављено четвртак, 14 март 2019 Аутор Ranka Tanasić Barlov

struja

Predmet javne nabavke dobara male vrednosti br. 1.1.1/19 – ELEKTRIČNA ENERGIJA, za potrebe škole. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 - električna energija.

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Основна школа „Милена Павловић Барили“, Романа Ролана 67, 11060 Београд, најкасније последњег дана истека рока, односно 11.03.2019. do 11:00 časova.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.

Odluka o dodeli ugovora

 

Konkursna dokumentacija se preuzima u skladu sa članom 62. st. 1. Zakona o javnim nabavkama na internet adresi www.osmilenapavlovicbarili.rs i Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs .

Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, sa naznakom naziva i adrese ponuđača, broja javnog oglasa 1.1.1/19, poštom ili lično preko arhive na sledeću adresu:

Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“
Romana Rolana 67, 11060 Beograd
sa naznakom ,,NE OTVARATI – PONUDA,,
za javni poziv broj 1.1.1/18 – Električna energija