ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br.1.1.1/20

Објављено петак, 21 фебруар 2020 Аутор Ranka Tanasić Barlov

struja

Predmet javne nabavke dobara male vrednosti br. 1.1.1/19 – ELEKTRIČNA ENERGIJA, za potrebe škole. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 - električna energija.

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na Portalu javnih nabavki. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“, Romana Rolana 67, 11060 Beograd, najkasnije poslednjeg dana isteka roka, odnosno 28.02.2020. do 11,00 časova.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.

Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, sa naznakom naziva i adrese ponuđača, broja javnog oglasa 1.1.1/20, poštom ili lično preko arhive na sledeću adresu:

Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“
Romana Rolana 67, 11060 Beograd
sa naznakom ,,NE OTVARATI – PONUDA,, 
za javni poziv broj 1.1.1/20 – Električna energija

Odluka o dodeli ugovora

 

Poziv za podnošenje ponude

 

Konkursna dokumentacija