JAVNA NABAVKA DOBARA MALE VREDNOSTI - ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br. 1.1.1/17

Објављено петак, 17 фебруар 2017 Аутор PD-SU

Predmet javne nabavke dobara male vrednosti br. 1.1.1/17 – ELEKTRIČNA ENERGIJA, za potrebe Osnovne škole „Milena Pavlović Barili“ - Beograd.

Obaveštenje o dodeli ugovora možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali

Odluka o dodeli ugovora možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara br. 1.1.1/17 – ELEKTRIČNA ENERGIJA- možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK. pdf button mali

KONKURSNU DOKUMENTACIJU možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali

 

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti, na adresu: Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“, Romana Rolana br. 67, 11060 Beograd – Komisiji za sprovođenje javne nabavke, ili lično predajom u sekretarijatu Ustanove, sa naznakom na licu koverte: »Ponuda za javnu nabavku dobara - električna energija, JN br. 1.1.1/17– NE OTVARATI«. Na poleđini koverte napisati adresu, kontakt telefon, e-mail i oznaku predmeta javne nabavke.

Kontakt lice:

Dragomir Krstović, službenik za javne nabavke.
• Faks: 011/3470-519
• E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Podnošenje ponuda za nabavku dobara – električna energija u postupku javne nabavke male vrednosti JN br. 1.1.1/17:

1. Naziv naručioca: Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“.

2. Adresa: Romana Rolana br. 67, 11060 Beograd.

3. Vrsta naručioca: Prosveta.

4. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti.

5. Opis predmeta javne nabavke: Nabavka dobara - električna energija.

6. Oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavki: 0931000 - električna energija.

7. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.

8. Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki i internet strane naručioca.

9. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponuda: Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti, na adresu: Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“, Romana Rolana br. 67, 11060 Beograd – Komisiji za sprovođenje javne nabavke, ili lično predajom u sekretarijatu Ustanove, sa naznakom na licu koverte: »Ponuda za javnu nabavku dobara - električna energija, JN br. 1.1.1/17– NE OTVARATI«. Na poleđini koverte napisati adresu, kontakt telefon, e-mail i oznaku predmeta javne nabavke.

Rok za podnošenje ponuda je do 01.03.2017. godine do 12:30 časova. Blagovremenim će se smatrati ponude koje pristignu kod naručioca najkasnije do navedenog datuma i časa. Ponude koje pristignu po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane.

10. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda biće izvršeno dana 01.03.2017. godine u 13:00 časova, u prostorijama škole na adresi: Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“, Romana Rolana br. 67, 11060 Beograd. Otvaranje ponuda je javno i istom mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji su dužni da svoje svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom ovlašćenja Komisiji za sprovođenje postupka javne nabavke, mogu aktivno učestvovati u postupku otvaranja ponuda.

11. Rok za donošenje odluke: 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda.

12. Kontakt lice:

Dragomir Krstović, službenik za javne nabavke.
• Faks: 011/3470-519
• E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.