ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br.1.1.1/18

Објављено четвртак, 08 март 2018
Аутор Ranka Tanasić Barlov

struja

Predmet javne nabavke dobara male vrednosti br. 1.1.1/18 – ELEKTRIČNA ENERGIJA, za potrebe škole. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 - električna energija.

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Основна школа „Милена Павловић Барили“, Романа Ролана 67, 11060 Београд, најкасније последњег дана истека рока, односно 19.03.2018. до 11,00 часова.

  • ODLUKA O DODELI UGOVORA - LINK. 
  • POZIV za podnošenje ponuda - LINK. pdf button mali
  • KONKURSNA DOKUMENTACIJA - LINK.pdf button mali
  • ODLUKA o pokretanju postupka, REŠENJE o obrazovanju članova komisije i IZJAVA o članovima komisije - LINK. pdf button mali 

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.

Опширније: ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br.1.1.1/18

Javna nabavka usluge organizovanje ekskurzije i izleta za šk. 2017/18.

Објављено петак, 01 децембар 2017
Аутор PD-SU

JAVNA NABAVKA JE SA CILJEM ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA, ČIJI SU PREDMET USLUGE: EKSKURZIJA I IZLETI

busPredmet Javne nabavke je oblikovan u osam partija

  • О Д Л У К A О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK..pdf button mali

Опширније: Javna nabavka usluge organizovanje ekskurzije i izleta za šk. 2017/18.

Javna nabavka male vrednosti usluga Ishrana učenika – ručak i užina

Објављено четвртак, 07 септембар 2017
Аутор Jovana Belić

hrana bariliBroj javne nabavke: br. 01/17

Predmet ove javne nabavke su usluge: Priprema i distribucija obroka – ručak i užina, odnosno tzv. gotovih lanč paketa – i to: ručka hermetički upakovanog (preporučljivo u polipropilenskim dvodelnim ili trodelnim posudama u zavisnosti od potreba koje iziskuje vrsta obroka, zatvorene višeslojnom folijom → (materijal: kompleksni film ili odgovarajući) sa kolačem ili voćem i sa priborom za jelo za jednokratnu upotrebu i užine (bez napitka) koji mora biti pakovan komadno – za svako dete posebno.

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 55524000 – usluge dostavljanja pripremljenih obroka u škole.

Postupak se sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma, a iz njega potrebnog broja pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci i/ili pojedinačnih narudžbenica. Okvirni sporazum će biti zaključen između naručioca i jednog ponuđača.

Okvirni sporazum će se zaključiti između naručioca i jednog ponuđača, na period trajanja od 12 meseci.

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu LINK.pdf button mali
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru LINK.pdf button mali

Опширније: Javna nabavka male vrednosti usluga Ishrana učenika – ručak i užina

Javna nabavka male vrednosti usluga - izvođenje ekskurzije i izleta

Објављено среда, 31 мај 2017
Аутор PD-SU

busPredmet javne nabavke br. 1.2.1/16 su usluge – izvođenje ekskurzije i izleta za školsku 2016/2017. godinu, za potrebe Osnovne škole „Milena Pavlović Barili“ - Beograd.

Odluka o izmeni ugovora od 31.5.2017. za JN 1.2.1_16 izvodjenje ekskurzija i izleta pdf button mali

 

Опширније: Javna nabavka male vrednosti usluga - izvođenje ekskurzije i izleta

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje