Javna nabavka usluge organizovanje ekskurzije i izleta za šk. 2017/18.

Објављено петак, 01 децембар 2017 Аутор PD-SU

JAVNA NABAVKA JE SA CILJEM ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA, ČIJI SU PREDMET USLUGE: EKSKURZIJA I IZLETI

busPredmet Javne nabavke je oblikovan u osam partija

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti i na portalu javnih nabavki: www.portal.ujn.gov.rs 

 

Postupak se sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem za svaku partiju posebno, a iz njega potrebnog broja pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci i/ili pojedinačnih narudžbenica.

 Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa odredbama ZJN, aktima navedenim u ovoj konkursnoj dokumentaciji, pozitivnim propisima pravnog sistema Republike Srbije koji su u vezi sa predmetom ove javne nabavke i uslovima određenim u konkursnoj dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, odnosno do 08.12.2017. godine do 12:00 časova.

Postupak otvaranja ponuda će se sprovesti dana 08.12.2017. godine u 13:00 časova u prostorijama naručioca na adresi: ul. Romana Rolana br. 67 u Beogradu.