Javna nabavka usluge priprema i distribucija školskog obroka

Objavljeno ponedeljak, 15 avgust 2016 Autor PD-SU

hrana bariliPredmet javne nabavke broj 1.2.2/16 je usluga pripreme i distribucije školskog obroka – ručka hermetički upakovanog sa kolačem ili voćem i užine bez napitka za učenike u produženom boravku, za period od dana zaključenja ugovora do 13.06.2017 . godine, za potrebe Osnovne škole „Milena Pavlović Barili“ iz Beograda.

Konkursnu dokumentaciju možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK..

  • preuzmite: pdf

Kontakt lice:

  • Branislav Krstović, dipl. ekon., službenik za javne nabavke
    E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
    Faks: 011/3470-519
  • Odluku o dodeli ugovora možete videti prateći ovaj LINK.. pdf

 

Ponudu dostaviti na adresu: Osnovna škole „Milena Pavlović Barili“, Romana Rolana br.67, 11060 Beograd, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku usluge – priprema i distribucija školskog obroka – ručka hermetički upakovanog sa kolačem ili voćem i užine bez napitka za učenike u produženom boravku, JN br. 1.2.2/16 - NE OTVARATI”.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 02.09.2016. godine do 10:30 časova.

Javno otvaranje ponuda biće istog dana 02.09.2016. godine u 11:00 časova u kancelariji sekretara škole na adresi: Osnovna škole „Milena Pavlović Barili“, Romana Rolana br.67, 11060 Beograd. Otvaranje ponuda je javno i istom mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji su dužni da svoje svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom ovlašćenja licu za sprovođenje postupka javne nabavke, mogu aktivno učestvovati u postupku otvaranja ponuda.

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje